Yaklaşık olarak yirmi yıldan bu yana ülkemizin gündeminde bulunan, Esnaf ve Sanatkarımızın büyük önem verdiği ve umutla beklediği, camiamızın kanunlaşması için kararlılık ve çaba gösterdiği 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 14.01.2015 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve 29 Ocak 2015 tarihli ve 29251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre;

 • Alışveriş merkezi, bayi işletme, büyük mağaza, zincir mağaza, mağaza markalı ürün, özel yetkili işletme, esnaf ve sanatkar işletmesi, perakende işletme, hızlı tüketim malı gibi hukukumuzda daha önce tanımlanmamış ticari kavramların tanımının yapılmıştır.
 • Perakende işletmelerin açılış ve faaliyeti ile kapanışlarında gerekli başvuru ve diğer işlemlerin yapılması ve perakende sektörü ile ilgili veri tabanı oluşturulması amacıyla PERBİS adıyla Perakende Bilgi Sistemi oluşturulacaktır.
 • Mevzuatta öngörülen şartları taşıyan perakende işletmelere belediye veya büyükşehir belediyesi tarafından PERBİS üzerinden açılış izni verilerek, işyeri açma ve çalışma ruhsatı elektronik ortamda düzenlenecektir.
 • Ruhsat değişikliğine ilişkin işlemlerin de PERBİS üzerinden gerçekleştirilecektir.
 • Alışveriş merkezi projesi için yapı ruhsatı verilirken üst meslek kuruluşlarının (TESK)’in görüşü alınacaktır.
 • Mağaza markalı ürünler üzerinde ve ambalajında perakendecinin ad, unvan veya markasının yanı sıra üreticinin tanıtımını öngören ad, unvan ve marka bilgileri de yazılacaktır.
 • İndirimli veya promosyonlu satış kampanyaları düzenlenebileceğini ancak kampanyanın süresi olarak; işyerinin açılışı, devri, kapanışı, adres ve faaliyet konusu değişikliğinde üç ayı, işyerinin tasfiyesi halinde ise altı ayı geçemeyecektir.
 • Sürekli indirimli satış yapan perakende işletmelerin ön cephesinde, kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde bu satış türünü gösterir ya da çağrıştırır ibarelere yer verilmek kaydıyla; seri sonu, sezon sonu, ihraç fazlası, kusurlu ve benzeri mallar fabrika çıkış fiyatı üzerinden yıl boyu satılabilecektir.
 • Alışveriş merkezlerinde satış alanının en az binde beşine tekabül eden alanın sosyo-kültürel etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla ayrılması gerekmektedir.
 • AVM’lerde acil tıbbi müdahale ünitesinin, ibadet yerinin, bebek bakım odasının, çocuk oyun alanı gibi ortak kullanım alanlarının yapılacak, ortak kullanım alanlarının engelliler ile yaşlı ve çocukların ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturulacaktır.
 • AVM’lerde esnaf ve sanatkâr işletmecilerine rayiç bedel üzerinden kiraya verilmek üzere, toplam satış alanının en az yüzde beşi oranında yerin tahsisi yapılacaktır.
 • AVM’lerde; geleneksel, kültürel veya kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere kiraya verilmek üzere, toplam satış alanının en az binde üçü oranında yeri ayrılacak ve bu yerin kira bedeli, rayiç bedelin dörtte birinden fazla olamayacaktır.
 • Hızlı tüketim mallarının (gıda, temizlik, kozmetik) satıldığı büyük mağazalar ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerde satış alanının en az yüzde birine tekabül edecek şekilde, o yerde üretilen yöresel ürünlerin satışı için raf alanı ayrılacak.
 • Esnaf ve Sanatkar işletmelerinin çalışma saatlerinin belirlenmesinde, meslek kuruluşlarınca ilgili Esnaf ve Sanatkar Odasının görüşü alınacak, Ayrıca Bakanlık tarafından faaliyet kollarına göre perakende işletmelerinin çalışma saatleri bölge veya ülke düzeyinde belirlenebilecektir.
 • Esnaf ve sanatkârlar tarafından kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde tedarik ve dağıtım kooperatifleri kurulabilecektir.
 • Perakende sektörünün sorun ve ihtiyaçlarının belirlenip, çözüm üretilmesi amacıyla yılda en az bir defa toplanmak üzere Bakanlığa, Perakendeciler Konseyini oluşturma yetkisinin verilecektir.
 • Bakanlık tarafından, TESK ve TOBB’un görüşlerinin alınarak, faaliyet konusu ve kollarına göre perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçişinde, işletme sayısında ve bunların birbirlerine yakınlığında, ulaşım imkanlarında, işletmelerin çevreye, altyapıya ve trafiğe getireceği yüklerde, can ve mal güvenliği riski gibi ekonomik, sosyal, demografik ve çevresel faktörlerde Bakanlar Kurulu’nun kriterleri belirlemeye yetkili kılınmıştır.
 • Esnaf ve Sanatkarlarımızın Oda ve Sicil kayıtları sırasında yaşadığı ustalık belgesi sorunu için, işyeri açılırken sicil ve odaya kayıt sırasında ustalık belgesi veya muadili belgelerin istenilmeyecek ancak yapılan İşyeri denetlemelerinde her hangi bir sıkıntının yaşanmaması için Ustalık belgesini İşletme sahibi ile o işyerinde çalışanlardan en az 1 kişinin Ustalık Belgesini ibraz etmesi gerekmektedir.
 • Esnaf ve Sanatkârlarımızın hafta tatili ruhsatı ve harçlarına ilişkin yükümlülüğü de ortadan kaldırılmıştır.

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un teşkilatımıza, esnaf ve sanatkarlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.